ผู้เขียน หัวข้อ: สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก ลำห้วยแม่กะไน หมู่ที่ 8 ต.แม่สะเรียง  (อ่าน 403 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • กระทู้: 75
    • ดูรายละเอียด
    • www.dpt-mhs.go.th
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว
ตามยุทธศาสตร์จังหวัด กิจกรรม ก่อสร้างสะพานเหล็ก ตอม่อ คศล. ลำห้วยแม่กะไน หมู่ที่ 8
ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                 ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์จังหวัด กิจกรรม ก่อสร้างสะพานเหล็ก ตอม่อ คศล. ลำห้วยแม่กะไน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ราคากลางของงานจ้างเหมาในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,486,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณในการดำเนินการในครั้งนี้ 1,944,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
      ๒. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
      ๓. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      ๔. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
      5. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทงานสะพาน หรืองานท่อเหลี่ยม คสล. ในวงเงินไม่น้อยกว่า 300,000.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียวโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ
      ๖. ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับทางราชการ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  ดังนี้
         ๖.๑ ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
         ๖.๒ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
         ๖.๓ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ได้รับเอกสารและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง  หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน โดยถือว่าผู้ได้รับเอกสารและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรค และปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ได้
   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 25 มกราคม ๒๕๕9 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่ ๑๒๑/๗ ถนนขุนลุมประพาส  ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
   ผู้สนใจติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่ ๑๒๑/๗ ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ระหว่างวันที่ 25 มกราคม ๒๕๕9 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๖๑-๒๐๕๕   โทรสาร ๐-๕๓๖๑-๓๐๖๑ ในวันและเวลาราชการหรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)
                 ประกาศ  ณ  วันที่       เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕9----------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดตามเอกสารแนบ (PDF) << คลิกดาว์โหลด
-------------------------------------------------------------------------------------------
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 30, 2016, 04:10:58 PM โดย admin »
บุคคลทั่วไปจะต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะสามารถ ตั้งกระทู้ Download ไฟล์แนบ และมองเห็นรูปภาพ 
  - สามารถสมัครสมาชิกโดยใช้ Facebook ของคุณเข้าสู่ระบบได้