ผู้เขียน หัวข้อ: ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสถานที่เคยเสด็จฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ครั้งที่ 3  (อ่าน 353 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • กระทู้: 75
    • ดูรายละเอียด
    • www.dpt-mhs.go.th
-ร่าง-
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขยายผลตามพระราชดำริสู่ชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน               
กิจกรรม ก่อสร้างสถานที่เคยเสด็จฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
--------------------------------------

      จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างโครงการขยายผลตามพระราชดำริสู่ชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม ก่อสร้างสถานที่เคยเสด็จฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ราคากลางของงานก่อสร้าง  ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 7,100,000.-บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณในการดำเนินการครั้งนี้ 7,077,600.-บาท (เจ็ดล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
    1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,000,000-บาท (สามล้านบาทถ้วน)
    2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
    3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
    4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
    5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
      6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ    แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
    7. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GovernmentProcurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
      8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

      การดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการทำงานแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหา   ในการทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิดมิได้
      กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ในวันที่...........................ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารบัญชีของกรมบัญชีกลาง ชื่อบัญชี “เงินรายได้ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์”ในระหว่างวันที่............................ถึงวันที่..............................โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคาดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.dpt.go.th, www.dpt-mhs.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-612055, 053-613061 ในวันและเวลาราชการ

                                                  ประกาศ  ณ  วันที่           เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 05, 2016, 12:22:06 PM โดย admin »
บุคคลทั่วไปจะต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะสามารถ ตั้งกระทู้ Download ไฟล์แนบ และมองเห็นรูปภาพ 
  - สามารถสมัครสมาชิกโดยใช้ Facebook ของคุณเข้าสู่ระบบได้