ผู้เขียน หัวข้อ: ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง  (อ่าน 513 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • กระทู้: 75
    • ดูรายละเอียด
    • www.dpt-mhs.go.th
         โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์  จะประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 11,845,693.29บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบสามบาทยี่สิบเก้าสตางค์) วงเงินงบประมาณ 11,837,600.-บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดดังเอกสารแนบ (PDF)

        งบประมาณ       : 11,837,600.-บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
        ผลงาน            :  ต้องมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 5,918,800บาท (ห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อย
                                            บาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียวโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
                                            บริหารราชการท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
                                            หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ
        ชื้อแบบเอกสาร  :  2,000.- บาท  ................ ถึงวันที่ .............. โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาค
                                            รัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
        ยื่นแบบ/เอกสาร :  ........................ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
       
        ดูรายละเอียดได้ที่: www.dpt.go.th,www.dpt-mhs.go.th หรือ  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทาง
                                            สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 121/7 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
                                            ในวันและเวลาราชการ  โทรศัพท์หมายเลข 053-612055, 053-613061   
                                            E-mail : dptmhs@gmail.com , maehongson@dpt.go.th   


 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
----------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดตามเอกสารแนบ (PDF)   << คลิกดาว์โหลด
-------------------------------------------------------------------------------------------
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 06, 2017, 05:41:07 PM โดย admin »
บุคคลทั่วไปจะต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะสามารถ ตั้งกระทู้ Download ไฟล์แนบ และมองเห็นรูปภาพ 
  - สามารถสมัครสมาชิกโดยใช้ Facebook ของคุณเข้าสู่ระบบได้