Registration Agreement

1. ห้ามเขียนหรือส่งข้อความ หรือรูปภาพที่เป็นการพาดพิง วิพากษ์ วิจารณ์ถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และราชวงศ์อย่างเด็ดขาด
2. เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
3. การเขียนหรือส่งข้อความให้ใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ ไม่หยาบคาย ลามก อนาจารหรือเป็นถ้อยคำหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมเกินที่สุภาพชนทั่วไปจะรับได้
4. ไม่ใช้หรือสนับสนุนให้ใช้ Webboard เป็นที่พูดคุยเรื่องยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมาย ในลักษณะเป็นธุรกิจ เช่น โฆษณาหรือติดต่อซื้อขายสินค้า บริการ ดำเนินการใดๆ ในลักษณะเป็นกลวิธีในการหารายได้ ฯลฯ
5. ห้ามเขียนหรือส่งข้อความที่เป็นไปในลักษณะกลั่นแกล้ง หรือทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด โดยใช้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่น เช่น ชื่อตัว ชื่อสกุล เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร Pager,ICQ,e-mail ฯลฯ
6. ห้ามเขียนหรือส่งข้อความในลักษณะที่มีเจตนาใส่ร้าย ใส่ความ พาดพิงบุคคลอื่นหรือท้าทาย ยุยง
7. ห้ามเขียนหรือส่งข้อความที่ซ้ำซาก ในหลายๆ กระทู้ หรือดำเนินการดังกล่าวในลักษณะรบกวนผู้อื่น
8. Admin สงวนสิทธิ์ที่จะลบข้อความ ที่เป็นข้อความหรือมีถ้อยคำที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสมหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับหน่วยงานหรือผู้อื่น
9. ข้อความต่างๆ ใน Webboard เกิดจากผู้ใช้บริการ ส่งข้อความเข้ามาโดยอัตโนมัติ ดังนั้นสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังฟวัดแม่ฮ่องสอนจึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ และหากตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามกฎ กติกา มารยาทในการใช้ Webboard ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด
10. Admin สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้ระบบการใช้งานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแก้ไขกฎ กติกา มารยาทการใช้ Webboard โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนล่วงหน้า
11. Admin ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น