สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์ => งานจัดชื้อ จัดจ้าง ขายทอดตลาด => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ ธันวาคม 07, 2017, 04:58:28 PM

หัวข้อ: ร่างประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและก่อสรา้งอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ ธันวาคม 07, 2017, 04:58:28 PM
            จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก่อสรา้งปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งรั้ว คสล. ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 แห่ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,751,067.87 บาท (หกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)  รายละเอียดดังเอกสารแนบ (PDF)
        งบประมาณ       : 6,751,067.87 บาท (หกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)
        ชื้อแบบเอกสาร   : 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทาง
                                           ธนาคาร ในระหว่างวันที่...-.........  ถึงวันที่ .......-....... โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
                                           ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
        ผลงาน             : ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
        ยื่นแบบ/เอกสาร  : กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ .......-.......
                                           ระหว่างเวลา .......-....... น. ถึง .......-....... น.   
        ดูรายละเอียดได้ที่: www.dpt.go.th,www.dpt-mhs.go.th หรือ  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทาง
                                            สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 121/7 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
                                            ในวันและเวลาราชการ  โทรศัพท์หมายเลข 053-612055, 053-613061   
                                            E-mail : dptmhs@gmail.com , maehongson@dpt.go.th   


 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
----------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศจังหวัดจ้างก่อสรา้งถนน คสล. บ้านผาเผือก (PDF) (http://www.dpt-mhs.go.th/mhs/MyPicture/Jop/pdf_icon.gif) (http://www.dpt-mhs.go.th/mhs/smf_webboard/index.php?action=dlattach;topic=117.0;attach=143)  << คลิกดาว์โหลด
----------------------------------------------------------------------------------------------